หน้าหลัก > ประวัติย่อของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ประวัติย่อของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

วัตถุประสงค์มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย ประวัติย่อของคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย

 

ประวัติย่อของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา หรือชาวโคราชโดยกำเนิด บุตรสาวคนโตของคุณหลวงสิทธิโยธา (สังวาลย์ พจนสิทธิ์) และคุณแม่สาคร มีพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ 3 คน คือ คุณสุวรรณี อุตกฤษฎ์ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา และเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย จ.นครราชสีมา, คุณชัญญาภัค โสภาเวทย์ อดีตหัวหน้าแผนกธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา อดีตผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย
คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2460 เมื่ออายุ 19 ปี ได้ทำการสมรสกับ คุณพ่อไชย กรินชัย อดีตประธานสภาและอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมา (ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 สมัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงมหาดไทย) และอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารนครหลวงไทย สาขานครราชสีมา มีบุตรธิดา รวม 4 คน คือ

1.
นางกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์) และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นิด้า), ครุศาสตรบัณฑิต (วค.สวนดุสิต) ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการเขตหญิงคนแรกของ กทม. หรือนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย) สมรสกับ พลเอกนิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ ข้าราชการบำนาญกลาโหม อดีตผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกและอดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุตร, ธิดา รวม 3 คน คือ พ.ท.พงศ์นิกูล (หนึ่ง), คุณกรพินธุ์ (ก้อ), คุณนพเก้า (นพ)
2.
นายวีระเกียรติ กรินชัย อดีตผู้จัดการไฟฟ้าเขต อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา สมรสกับ คุณเพ็ญพิศ มีบุตร 2 คน คือ นายเทพพิทักษ์ (ต้น) และนายจักรนัถเทพ (ชาย)
3. นายพันธ์เทพ กรินชัย (ถึงแก่กรรม) มีบุตร ธิดา 2 คน คือ คุณหทัยทิพย์ (โอ๋) และ คุณปฐมเทพ (เอ๋)
4. นางสาวพรทิพย์ กรินชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต (จุฬา) อดีตรับราชการกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร
คุณแม่เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง สอบได้ที่ 1 ตลอดทุกชั้น ทำงานอะไรก็ทำได้ดีมาก ทั้งปักจักร ถ่ายรูป นวดหน้า แต่งหน้า ทำผม ตัดเสื้อ ก็แข่งขันได้เป็นอันดับหนึ่ง ตั้งร้านเสริมสวยก็ได้รับความนิยมจากคนทุกระดับ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองโคราช เมื่อศึกษาอบรมธรรม จึงเรียนรู้ธรรมเข้าใจได้เร็ว เข้าวิปัสสนากรรมฐาน เคร่งครัด 7 วัน เมื่อท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ สอบอารมณ์ให้ ท่านก็เอ่ยปากว่า “มาโคราชเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยว ได้คนดีไว้คนหนึ่งคือคุณสิริ ต่อไปคนนี้จะสอนคนและทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เป็นอย่างมาก” ซึ่งก็เป็นจริงดั่งที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ ทั้งๆที่คุณแม่ไม่เคยคิดเลย คุณแม่ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรการอบรม วิปัสสนากรรมฐาน 7 คืน 8 วัน ขึ้นเพื่อ “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ผลลัพธ์ คือ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้น ทำความสุข ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติ ทั้งด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน ทั้งยังทำให้โรคภัยไข้เจ็บของคนบางคนมลายหายไปอีกด้วย ทำให้เกิดความนิยมเลื่อมใส ศรัทธา มีผู้มาเข้ารับการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันนับล้านคน ผลงานที่คุณแม่เพียรบำเพ็ญมาตลอดเวลากว่า 60 ปี แม้ว่าท่านจะมิได้หวังผลตอบแทนใดๆก็ตาม แต่จากคุณงามความดีของท่านก็ส่งผลให้ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างสูงและเหมาะสมตามวาระต่างๆ ได้แก่
ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริม และชักชวนให้คนมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง คัดเลือกโดยคณะกรรมการอำนวยการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2528 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ท่าพระจันทร์ กทม.
ได้รับโล่เกียรติคุณจากพระเทพโสภณ เจ้าอาวาสวัดไทยในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2530 ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่คนไทยและชาวต่างประเทศ ณ วัดไทยในนครลอสแองเจลิส โดยติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี และในรัฐอื่นๆของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเวลา 8 ปี
ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2531 ณ อาคารใหม่ส่วนอัมพร
ได้รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2530 ประเภทอาสาสมัคร ในสาขาพัฒนาจิตใจ โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จาก ฯพณฯ ท่านศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธื 2531 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับพระราชทานรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540 จากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสนอโดยจังหวัดนครราชสีมา และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อปี พ.ศ.2538 -
ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2541 สาขาด้านการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ได้รับการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเป็น “คนดีศรีแผ่นดิน” จากสมาคมสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2543
ได้รับรางวัล “ OUTSTANDING WOMAN IN BUDDHISM” หรือ “สตรีผู้โดดเด่นแห่งพุทธศาสนาโลก” จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธโลก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2545
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้สูงอายุตัวอย่างประจำปี 2544” ของสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545
ได้รับโล่เกียรติคุณยกย่องในฐานะธรรมาจารย์และ ปูชนียบุคคลผู้ควรแก่การเคารพบูชาอย่างยิ่ง จากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประเภทบุคคลภาคเอกชน
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โล่พุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณ” จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
ได้รับความสนใจสัมภาษณ์จากสื่อมวลชลทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เผยแพร่เกียรติคุณการเผยแพร่ธรรมอยู่เสมอ
 
คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สิริอายุได้ 94 ปี 3 เดือน 9 วัน

สดุดี วีรธรรม โดย คุณเกษม ศรสงคราม
วีรกรรม เมืองโคราชถูกยึดสิ้นทุกถิ่นฐาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์พิชิตศัตรู
สามัคคีเป็นเลิศประเสริฐยิ่ง
ทำอุบายรบชนะดังมโน
หญิงหนึ่งหาญเหี้ยมอึกผนึกสู้
ควรเชิดชูบูชาท่านย่าโม
แม่เป็นหญิง หยิ่งในศักดิ์เขื่องอักโข
ดุจย่าโมกู้ชาติประกาศชัย
     
วีรธรรม มาบัดนี้มีหญิงหนึ่งซึ่งเลิศล้ำ
ลูกโยคีทุกคนย่างอย่างปลอดภัย
นามคุณแม่สิริ กรินชัย ใจมุ่งมั่น
ในเจ็ดวันพ้นทุกข์สุขแน่นอนนามคุณ
จึงได้รับพระราชทานงานทางจิต
ด้วยแม่สร้างศรัทธาบารมี
สั่งสอนธรรมทุกชนชั้นทันสมัย
ท่านย้ำให้ ได้พินิจทางจิตจร
ผู้สร้างสรรทางเอกมาเสกสอน
จิตหายร้อนจากร้ายกลายเป็นดี
สมดุษฎีบัณฑิตเด่นศักดิ์ศรี
เหนือกว่าคำสดุดี “วีรธรรม”
     

จากการที่ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ เป็นอย่างสูงดังกล่าว ก่อให้เกิดความปลื้มปิติเป็นอย่างมาก แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ “ลูกโยคี” ทั้งหลาย ตลอดจนพี่น้องลูกหลาน และญาติมิตร นับเป็นมงคลอันสูงยิ่งของศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์สถาบันศาสนา เป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ ให้กับ “คนโคราช” ให้เป็นที่กล่าวขวัญยกย่องชมเชยและรู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลนิธิคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย

เลขที่ 17 ถนนลาดปลาเค้า ซอย 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2941-8668 โทรสาร 0-2941-8669 Email:khunmaesiri@gmail.com

ลงทะเบียนสมาชิกบุญ
 
ลงทะเบียนใหม่ / ลืมรหัสผ่าน
ลิงค์เชื่อมบุญ : , ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน สุรินทร์
© 2010 KhunmaeSiri.org All Rights Reserved.Create Identity by Allmass Group
มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย,มูลนิธิคุณแม่สิริ, คุณแม่สิริ, สิริ กินชัย,ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่, คุณแม่ ดร สิริ กรินชัย, คุณแม่สิริ, คุณแม่ สิริ ปฏิบัติธรรม, allmass, การอบรมพัฒนาจิต"