หน้าหลัก > ประวัติย่อของ คุณกาบแก้ว (กรินชัย) ไชยะบุรินทร์
วัตถุประสงค์มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย

ประวัติย่อ คุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ (ผู้อำนวยเขตหญิงคนแรกของ กทม.)
23 กรกฎาคม พ.ศ.2484
เลขที่ 17 ซอยลาดปลาเค้า 8 ถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-5705608 02-5704014
เป็นบุตรคนแรกของ คุณพ่อไชย กรินชัย อดีตประธานสภาและอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมา (ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 สมัย ได้รับโล่ประกาศเกียติคุณ จากกระทรวงมหาดไทย) และอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารนครหลวงไทย สาขานครราชสีมา กับคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย วิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2540 ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

สมรสกับพลเอกนิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และอดีตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุตร ธิดา 3 คน คือ
1. พ.ท.พงศ์นิกูล ไชยะบุรินทร์ รับราชการที่ กรมการขนส่งทหารบก สมรสกับคุณพรชนก ไชยะบุรินทร์ มีบุตร 1 คน คือ ด.ช.กิจชญพัฒน์ ไชยะบุรินทร์
2. คุณกรพินธุ์ ไชยะบุรินทร์ ทำงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สมรสกับนายนำศักดิ์ ทองปั้น ประกอบธุรกิจส่วนตัว
3. คุณนพเก้า ไชยะบุรินทร์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัท ธรรมะคาเฟ่ จำกัด และบริษัท เอส.เค.เอ็น เทคโนโลยี จำกัด

พ.ศ.2503 รร.สุรนารี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2507 ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2512 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2533 ปริญญาตรีครุศาสตร์ (เอกปฐมวัย) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ประวัติย่อของคุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ประวัติย่อของคุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2507 หัวหน้าศูนย์เยาวชน และนักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองนครราชสีมา
พ.ศ.2512 รองปลัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา
พ.ศ.2514 ปลัดเทศบาลตำบลหนองแค สระบุรี
พ.ศ.2516 ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี (ครั้งแรก) ชั้นโท
พ.ศ.2517 ปลัดเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2519 ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี (ครั้งที่สอง) ชั้นเอก
พ.ศ.2522 ปลัดเทศบาลเมืองอุดรธานี (ครั้งแรก) ระดับ 7
พ.ศ.2524 ปลัดเทศบาลเมืองพิษณุโลก
พ.ศ.2525 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรปราการ
พ.ศ.2527 ปลัดเทศบาลเมืองอุดรธานี (ครั้งที่สอง) ระดับ 8
  ช่วยราชการ สำนักสวัดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528
ได้รับการบรรจุเป็นผู้ตรวจราชการ ระดับ 7 กรุงเทพมหานครหัวหน้าฝ่ายการสอบและวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2530 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2532 ผู้ตรวจราชการระดับ 8
พ.ศ.2534 ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้อำนวยการเขตหญิงคนแรกของกรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย)
พ.ศ.2535 ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พ.ศ.2539 ผู้ตรวจราชการ 9 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2544 ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
การอบรมและดูงานต่างประเทศ
พ.ศ.2507 ได้รับทุน ASIA FOUNDATION ไปดูงานด้านเยาวชนที่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
พ.ศ.2509 ได้รับทุน CLEVELAND INTERNATIONAL PROGRAM FOR YOUTH LEADERS AND SOCIAL WORKERS (C.I.P) ไปรับการอบรมและฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน
พ.ศ.2523 ได้รับทุน COLUMBO PLAN ไปรับการอบรมและดูงานด้านการบริหารงานดับเพลิง ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 เดือน
พ.ศ.2526 ดูงานด้านรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2535 ดูงานด้านการบริหารสวนสาธารณะ และการรักษาความสะอาด กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์  และคณะผู้อำนวยการเขตต่างๆ ณ ประเทศอิตาลี   เนเธอร์แลนด์  อังกฤษ และแคนาดา
พ.ศ.2537 เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (นบอ.)รุ่น 11 ของกรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝรั่งเศส   เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์
พ.ศ.2544 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำหรับสมาชิกสภา กทม. และผู้บริหารระดับสูงของ กทม. ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกางานพิเศษ
-
ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาด ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสภากาชาดไทย
-
เป็นผู้นำการฝึกลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือวูดแบดจ์ของจังหวัด
-
เป็นอุปนายกสโมสรไลออนสตรีอุดรธานี
-
เป็นกรรมการสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.)
-
เป็นประธานรุ่นของการอบรมความมั่นคงแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
-
เป็นเลขานุการฝ่ายพิธีการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
-
เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของจังหวัด
-
เป็นกรรมการที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-
เป็นวิทยากรช่วยอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ในหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-
เป็นเจ้าของและผู้อำนวยการ “โรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย” จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลที่สอนธรรมะ วิปัสสนากรรมฐานแก่เด็กนักเรียน จนได้รับคำชมเชยจากทางจังหวัด และเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมได้เปิดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่บุคคลทั่วไปอีก ในปัจจุบันได้เลิกโรงเรียนอนุบาลและเปิดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกเดือน มีผู้รับการอบรมครั้งละ 30-120 คน
-
เป็นกรรมการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
-
เป็นกรรมการสมาคมแม่บ้านกรุงเทพมหานคร
-
เป็นประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จังหวัดลพบุรี ได้นำคณะแม่บ้านร่วมนั่งสมาธิถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้าพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านในค่าย นำคณะแม่บ้านร่วมเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในค่าย จัดแสดงละครการกุศลหารายได้สร้างศูนย์เยาวชน ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จัดทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำขนม จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านการแต่งกาย การทำบุญตามประเพณีดั้งเดิม กิจกรรมธรรมะ โดยนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานในจังหวัด ลพบุรี
-
เป็นตัวแทนกรรมการสมาคมผู้หนึ่งร่วมเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
-
เป็นตัวแทนของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย นำคณะญาติพี่น้องและลูกโยคีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีและถวายเงินที่ได้รับจากการร่วมทำบุญวันเกิดคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสายใจไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน
-
เป็นสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์
-
เป็นคณะอนุกรรมการมูลนิธิหม่อมงามจิตร บุรฉัตร ร่วมพิจารณาคัดเลือกจราจรดีเด่น พนักงานขับรถ ขส.มก.ดีเด่น และพนักงานรักษาความสะอาดดีเด่น ของกรุงเทพมหานคร


เกียรติประวัติ

- ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2535
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยครูสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ.2536
-
ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศในฐานะเป็นเจ้าของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2536 จากหนังสือพิมพ์พื้นฐานและนิตยสารผู้นำการตลาดโดย ฯพณฯ ท่านบุญชู โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบให้
- ได้รับโล่เกียรติยศเป็นผู้บริหารดีเด่นโดยสื่อมวลชนประจำปี 2537
- ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเป็น “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2540 สาขานักบริหารและพัฒนาสังคมจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางธุรกิจโดยท่านผู้หญิง เพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นประธานในพิธีมอบ
-
ในการรับราชการตำแหน่งปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการเขตนั้นได้จัดทำโครงงานต่างๆเป็นผลสำเร็จด้วยดียิ่ง ได้รับการกล่าวขวัญชมเชยจากผู้บังคับบัญชา จนเป็นผลทำให้หน่วยงาน ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลเทศบาลดีเด่น รางวัลความสะอาดดีเด่น รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น รางวัลศูนย์เยาวชนดีเด่น รางวัลโรงเรียนดีเด่น และครูดีเด่น รางวัลประชาสัมพันธ์การชักจูงให้ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าดีเด่น เป็นต้น
-
ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน สัมภาษณ์ประวัติชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวเผยแพร่เกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีงามสู่หน่วยงาน และวงศ์ตระกูล
-

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อปี พ.ศ.2539

- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อปี พ.ศ.2543
-
ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย เพื่อสืบสานงานวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร “การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย โดยเป็นวิทยากรรับเชิญ นำคณะวิทยากรไปช่วยฝึกอบรมในสถานที่ต่างๆ ทั้งวัด โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ บริษัท บ้านเจ้าภาพ ฯลฯ ต่อเนื่องตลอดปี (คลิกชม ตารางกำหนดการสอนประจำปี)
   


ประวัติย่อของคุณกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์
มูลนิธิคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย

เลขที่ 17 ถนนลาดปลาเค้า ซอย 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2570-5608, 0-2570-4014 โทรสาร 0-2570-4791
หรือ โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2941-8668-9
ลิงค์เชื่อมบุญ : , ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐาน สุรินทร์
© 2010 KhunmaeSiri.org All Rights Reserved.Create Identity by Allmass Group
มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย,มูลนิธิคุณแม่สิริ, คุณแม่สิริ, สิริ กินชัย,ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่, คุณแม่ ดร สิริ กรินชัย, คุณแม่สิริ, คุณแม่ สิริ ปฏิบัติธรรม, allmass, การอบรมพัฒนาจิต"